Ga verder naar de inhoud

Inclusie-aanpak Publiekswerking

Bij steunaanvragen gaat het VAF na op welke manier je project of werking ruimte biedt voor inclusie. Dat is uiteraard telkens anders en we leggen geen regels of quota op, maar we zijn er wel van overtuigd dat het voor elk project of werking mogelijk is om bij te dragen aan inclusie zonder daarom de aard van het project of werking aan te tasten. Een plaats geven aan inclusie kan het eindresultaat juist rijker en betekenisvoller maken.

Zorg ervoor dat je inclusie-aanpak geen snel bij elkaar gepend verplicht nummer wordt om het VAF te plezieren, maar blijk geeft van een mature reflectie.

Hieronder geven we een aantal concrete pistes om met inclusie aan de slag te gaan.

Aanbod en publiek

Met een inclusief aanbod spreek je een divers publiek aan. Eén van de grootste uitdagingen voor filmorganisaties vandaag is dat hun publiek ook een afspiegeling is van de (super-) diverse samenleving. Welke stappen kan je allemaal nemen om meer maatschappelijke en culturele diversiteit in jouw aanbod en publiek te brengen?

Via gerichte toeleiding, een mobiele werking of concrete publieksbemiddeling kan je al heel wat bereiken. Drempelverlagende initiatieven, zoals gratis tickets of een kansentarief via een samenwerking met bv. de UiTPAS, zorgen ervoor dat nieuwe deelnemers zich minder zorgen hoeven te maken over de kostprijs als mogelijke drempel. Ook gratis vervoer naar jouw activiteit of het voorzien van aangepaste maaltijden kunnen drempelverlagend werken. Pas zeker ook jouw omkadering aan aan de doelgroep die je wenst te bereiken en overweeg ook om jouw aanbod te verplaatsen naar plekken waar de beoogde doelgroep al aanwezig is. Ga daarnaast ook samenwerkingen aan met lokale verenigingen en zelforganisaties om mensen, die je doorgaans niet bereikt, via hun tussenkomst toch actiever te betrekken. Een derde partij kan immers optreden als bruggenbouwer tussen jouw organisatie en een toekomstig publiek.

Hou zeker ook ‘s jouw aanbod tegen het licht en ga na of het wel voldoende aandacht heeft voor diverse culturele referentiekaders. Een inclusiever aanbod realiseer je o.a. door jouw doelgroepen nog actiever te betrekken bij jouw werking. Geef ze inspraak via informatieve consultatiemomenten, waarin je peilt naar de noden, drempels en verwachtingen. Of betrek ze op inhoudelijk-programmatorisch vlak als jurylid of co-programmator voor bepaalde of volledige onderdelen van jouw project. Deze strategie kan nog verder doorgetrokken worden door de gevonden talenten ook op te nemen in jouw werking en ze gelijkwaardig professioneel te omkaderen en te financieren.

Inclusief werken rond aanbod en publiek is een langzaam en arbeidsintensief proces. Het opbouwen van vertrouwensbanden met partners en nieuwe doelgroepen is daarbij cruciaal. De aanpak verschilt ook van project tot project. Neem dan ook voldoende tijd om jouw aanpak uit te werken en voorzie ruimte voor experiment.

Inspiratie nodig?

Neem een kijkje op de website van Demos, het Kenniscentrum voor Participatie en Democratie. Demos werkte o.a. zeven verschillende strategieën uit om participatief te werken.

Ook de website van Publiq biedt heel wat praktijkverhalen.

De Nederlandse culturele sector ontwikkelde de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Op de website kan je o.a. een quickscan en tal van praktijkvoorbeelden terugvinden.

Interne werking

Inclusief werken betekent ook dat je in jouw eigen werking inzet op diversiteit. Het VAF verwacht van de projecten en organisaties die ze ondersteunt, dat die diversiteit verankerd wordt in de interne werking van de organisatie. Door een spiegel te zijn van de samenleving vermijd je immers bewustzijnsvernauwing. Bovendien blijken divers samengestelde organisaties een ruimer wervingspotentieel te hebben, meer toegankelijk te zijn voor een breder publiek en een grotere impact te hebben op de samenleving.

Die diversiteit trek je door naar alle medewerkers van de organisatie, waaronder zowel tijdelijke als vaste personeelsleden, freelancers, vrijwilligers en stagiaires. Ook bij de samenstelling van de Raad van de Bestuur, de Algemene Vergadering, adviesorganen, artistieke comités, …. wordt er gestreefd naar een diverse invulling.

Heb je hulp nodig om een inclusieve HR-aanpak binnen je organisatie op te zetten? Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft hierbij advies en begeleiding.

Ben je op zoek naar tips voor het aantrekken van diverse talenten? Neem een kijkje op www.talentontwikkelaar.be.

Zoek je ondersteuning bij de aanwerving van mensen met een arbeidshandicap of –beperking? Dan kan je terecht bij GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling.