Ga verder naar de inhoud

Definitie onafhankelijke producent

8 april 2024. Hier vind je alle info omtrent de gewijzigde definitie in het Vlaamse Mediadecreet van onafhankelijke producent, en de gevolgen voor wie in aanmerking komt voor VAF-steun binnen het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds, en Screen Flanders-steun.

Gewijzigde definitie met gevolgen voor aanvragers bij het VAF en Screen Flanders

In het Vlaamse Mediadecreet, zoals het recent werd gewijzigd op voorstel van de Vlaamse Regering, werd de definitie van ‘onafhankelijke producent’ grondig aangepast. In die definitie wordt gekeken naar de relatie tussen de productiestructuur enerzijds en één (of meerdere) binnen- of buitenlandse televisieomroeporganisaties anderzijds en dit op basis van verschillende criteria: onderscheiden rechtspersoonlijkheid, verbondenheid, stemrechten of vermogensrechten, jaaromzet. Ook streamingplatformen worden aanzien als televisieomroeporganisaties. Het kan ook zijn dat een productiestructuur en een televisieomroeporganisatie allebei tot eenzelfde, grotere groep behoren. Ook die relatie telt.

De beheersovereenkomst tussen het VAF en de Vlaamse overheid bepaalt (in uitvoering van het VAF-decreet) dat de definitie uit het Mediadecreet van toepassing is op aanvragen bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds. Ook Screen Flanders baseert zich binnen haar regelgeving op de definitie uit het Mediadecreet. Aangezien deze definitie is gewijzigd, heeft dit ook gevolgen voor wie in aanmerking komt voor VAF- en Screen Flanders-steun.

De definitie zelf

De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn. Conform artikel 2, 49° van het Mediadecreet betekent ‘onafhankelijk’ het volgende:

GEVAL 1

a) de producent die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 1. de rechtspersoonlijkheid van de producent is onderscheiden van die van een televisieomroeporganisatie;
 2. de producent is niet verbonden als vermeld in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een televisieomroeporganisatie

  Ter info dit artikel stipuleert het volgende:
  1° “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:
  a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent
  b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
  c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
  d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);
  2° “personen verbonden met een persoon”, de natuurlijke en rechtspersonen die zijn verbonden met een persoon in de betekenis van het 1°.
  Voor meer info, zie de wettekst 'Wetboek vennootschappen en verenigingen'
 3. de producent houdt niet rechtstreeks noch onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of vermogensrechten van een televisieomroeporganisatie;
 4. niet meer dan 25% van de stemrechten of vermogensrechten van de producent wordt rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden door een televisieomroeporganisatie;
 5. niet meer dan 25% van de stemrechten of vermogensrechten van de producent wordt rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden door een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of vermogensrechten van een televisieomroeporganisatie aanhoudt;

GEVAL 2

a) de rechtspersoonlijkheid van de producent is onderscheiden van die van een televisieomroeporganisatie;;

b) de producent die wel afhankelijk is conform punt a), 2), 3), 4) of 5), maar die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

Geval 2.1.

1) uit de cijfers onderliggend aan de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen blijkt dat de producent een gemiddelde jaaromzet uit audiovisuele producties heeft die voor minder dan 25% rechtstreeks of onrechtstreeks is gerealiseerd bij de televisieomroeporganisaties waarvan die producent afhankelijk is.

Voor de producent die nog niet over drie goedgekeurde jaarrekeningen beschikt, wordt de gemiddelde jaaromzet beoordeeld op basis van een schatting te goeder trouw;

Geval 2.2.

2) de televisieomroeporganisatie waarvan de producent afhankelijk is, heeft maar een beperkte bewezen gemiddelde jaaromzet zoals blijkt uit de cijfers onderliggend aan de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen, namelijk maximaal 10 miljoen euro. Onder de vermelde omzet worden de inkomsten, exclusief btw, verstaan die verworven zijn in het kader van:
i) betaling door de consument;
ii) b2b-overeenkomsten met betrekking tot de exploitatie en/of distributie van audiovisuele content;
iii) valorisatie van data;
iv) audiovisuele commerciële communicatie.

Voor de televisieomroeporganisatie die nog niet over drie goedgekeurde jaarrekeningen beschikt, wordt de gemiddelde jaaromzet beoordeeld op basis van een schatting te goeder trouw.

Invoegetreding

Deze nieuwe definitie geldt voor alle steunaanvragen bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds vanaf 8 april 2024 en vanaf de tweede oproep van 2024 bij Screen Flanders.

Bij de voorbereiding van de aanvraag checken producenten of ze aan deze definitie voldoen. Zo ja, dan verklaart de producent dit op eer, door dit onderaan in de aanvraagmodule aan te vinken.

Indien achteraf blijkt dat de producent niet aan de definitie van onafhankelijke producent voldeed op de deadlinedatum* voor de desbetreffende aanvraag en de verklaring op eer dus vals of onjuist was, heeft het VAF / Screen Flanders het recht om alle toegekende steun voor alle aanvragen die door die producent bij het VAF / Screen Flanders vanaf hogervermelde datum werden ingediend in te trekken of terug te vorderen. Het aanvinken van deze verklaring is dus op eigen risico van de producent. Om de financiering van een project en de financiële stabiliteit van de onderneming niet in gevaar te brengen, is het van cruciaal belang om dit soort situaties te vermijden.

*Screen Flanders volgt dezelfde regeling, maar kijkt naar de indiendatum van de aanvraag

Controle van de hoedanigheid van onafhankelijke producent

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) kreeg via het Mediadecreet de opdracht om jaarlijks vóór 1 november een overzicht te publiceren waarin wordt aangegeven welke producenten onafhankelijk zijn en welke niet. Het VAF zal alle namen van de producenten die de voorbije drie jaar steun aanvroegen aan de VRM meedelen, zodat dit kan worden nagegaan. Indien de situatie van een producent op een ander moment in het jaar wijzigt, raadt het VAF de producent aan om dit te melden bij de VRM, zoals voorzien in onderstaande tekst van het decreet. Zolang de producent is opgenomen als afhankelijke producent in de lijst opgesteld door de Vlaamse Regulator voor de Media kan deze geen steun aanvragen bij het VAF en Screen Flanders.

Tekst van het decreet

“de opmaak van een jaarlijks overzicht van producenten waarin aangegeven wordt of deze producenten al dan niet onafhankelijk zijn op basis van artikel 2, 49°, a) en b); de publicatie van dit overzicht op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media jaarlijks vóór 1 november; het doorvoeren van wijzigingen aan dit overzicht op voorwaarde dat producenten hierom vragen en stukken overmaken die zulke wijziging rechtvaardigen en die gevalideerd zijn door een bedrijfsrevisor. Dit overzicht bevat minimaal de producenten die de drie voorafgaande jaren productiesteun hebben aangevraagd bij het Vlaams Audiovisueel Fonds;”