Ga verder naar de inhoud

Belangrijke wijzigingen voor steun aan creatie bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds

26 november 2020
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor aanvragen voor steun aan creatie bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen.
Inkorting tijd om aanvragen in orde te brengen Meer en meer wordt de tijd die na de deadline wordt geboden om aanvragen aan te vullen, gebruikt om nog fundamentele zaken te wijzigen of zeer onvolledige dossiers in te dienen. Dit is niet de bedoeling. De deadlines zijn voor het hele jaar gekend, dus het VAF verwacht dat aanvragen bij indiening volledig in orde zijn. Om uitzonderlijk kleine vergetelheden recht te zetten, geeft het VAF vanaf de deadlines van 2021 nog twee werkdagen, die pas ingaan nadat de projectbeheerder de aanvraag heeft gescreend, voorlopige onontvankelijkheid heeft vastgesteld en de aanvrager hierover gecontacteerd heeft. Opgelet: vanaf 2021 moeten aanvragen op de dag van de deadline binnen zijn om 12u in plaats van 24u. VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds: nieuwe beoordelingscommissies Onlangs stelde het VAF nieuwe beoordelingscommissies voor het VAF/Filmfonds en het VAF/Mediafonds samen. Ze blijven de volgende drie jaar aan zet. Voor de samenstelling werd samengewerkt met de beroepsorganisaties, die eveneens kandidaten konden voordragen. Bij het leggen van deze puzzel wordt verder rekening gehouden met veel factoren, waaronder complementariteit van profielen, gender en diversiteit, leeftijd, mandaatstermijnen van leden, beschikbaarheid, enz. Voor FilmLab en InnovatieLab werkt het VAF met pools waaruit elke ronde vijf deskundigen worden aangezocht om de aanvragen beoordelen. Deze pools zijn daarom niet onderhevig aan de voorziene driejaarlijkse commissiewissels. VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds: optrekken maximumbedragen in onze reglementen Naar aanleiding van de coronacrisis werden aan onze beheersovereenkomsten addenda voorzien die hogere bedragen productiesteun toelaten. Als gevolg hiervan zullen ook in onze reglementen hogere bedragen te vinden zijn. Dit betekent echter niet dat deze bedragen m.b.t. productiesteun momenteel ook reëel kunnen aangevraagd worden. Het betreft voorlopig door de overheid theoretisch toegelaten bedragen die concrete verhogingen in de toekomst mogelijk maken, maar nu (nog) niet van toepassing zijn. De gangbare bedragen zijn te vinden op de VAF-website bij steunmaatregelen. Daarnaast werden een aantal bedragen herbekeken die vanaf nu wel van toepassing zijn, meer bepaald voor scenariosteun en één productiebedrag: Voor fictielangspeelfilms (VAF/Filmfonds) willen we vanaf 2021 wél concreet een hoger maximumbedrag hanteren voor één film per jaar (nl. 1 miljoen euro productiesteun, vorige steun inbegrepen). Dit kadert in het plan om vanaf volgend jaar voor lange fictiefilm met drie bedragen te werken: 250.000, 650.000 en 1.000.000 euro. Meer info over de drie soorten productiepremies voor majoritair Vlaamse lange en middellange fictie is op onze website te vinden. Voor middellange fictiefilms, animatiefilms, documentaires en FilmLab-projecten (VAF/Filmfonds) wordt de scenariosteun reëel opgetrokken van 7.500 euro naar 10.000 euro. Voor lange documentaires en FilmLab-projecten (VAF/Filmfonds) wordt de scenariosteun reëel opgetrokken van 12.500 euro naar 15.000 euro. De scenariosteun voor InnovatieLab (VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds) wordt reëel opgetrokken van 7.500 euro naar 12.500 euro. Het staat aanvragers nog steeds vrij om lagere bedragen aan te vragen. VAF/Mediafonds: betrokkenheid Vlaamse omroeporganisatie bij ontwikkelings- en productiesteun wordt uitgebreid naar non-lineaire Vlaamse omroepen In de praktijk betreft het hier de betrokkenheid van Streamz. In het geval dat Streamz een reeks cofinanciert, volstaat bij aanvragen ontwikkelingssteun een financieel engagement van Streamz. Omwille van de verplichting om VAF/Mediafonds-gesteunde reeksen ook in open net uit te zenden, verwachten we bij productieaanvragen in dit geval een afzonderlijk financieel engagement van Streamz én een lineaire Vlaamse omroep. Voor berekening van de maximale VAF-steun worden beide Vlaamse omroepbedragen opgeteld. Ingeval er een 'preview window' voorzien is voor Streamz geldt dit window voor 6 maanden. Binnen de 18 maanden vanaf de eerste vertoningsdag op Streamz moet de reeks ook in open net worden uitgezonden. Indien Streamz 60 procent of meer van de totale Vlaamse omroepfinanciering aanbrengt, worden deze termijnen verlengd naar respectievelijk 12 maanden preview en 24 maanden open net-uitzending. Met omroepfinanciering wordt bedoeld: de financiële inbreng in het productiebudget door Streamz en de lineaire omroep (VRT, DPG Media en SBS) samen. VAF/Mediafonds: verplichting interessebrief Vlaamse omroeporganisatie bij scenariosteun vervalt We willen makers/producenten bij wijze van experiment de mogelijkheid bieden om projecten met scenariosteun van het VAF/Mediafonds uit te werken vooraleer ze naar een Vlaamse omroep stappen. Dit geeft meer ruimte voor eigen initiatief. Hierdoor kunnen er uitzonderlijk dus ook interessante projecten met VAF-steun worden uitgewerkt in scenariofase om pas daarna aan Vlaamse omroeporganisaties gepresenteerd te worden en hun traject binnen het VAF voort te zetten. Ontwikkelings- en productiesteun aanvragen kan enkel indien een Vlaamse omroep cofinanciert. Die regel blijft. Na de scenariofase kunnen projecten eventueel hun weg ook zoeken bij andere omroepen, binnen- en buitenlandse platformen, enz., evenwel zonder verdere ondersteuning van het VAF. Wordt een scenarioaanvraag ingediend zonder interessebrief van een Vlaamse omroeporganisatie, dan gelden lagere standaardbedragen, ook indien er een andere partner betrokken is. Dit onderscheid is nodig om deze belangrijke versoepeling budgettair te kunnen opvangen. Hier de bedragen: Fictiereeks: 25.000 euro Animatiereeks: 35.000 euro Documentairereeks: 15.000 euro Webserie: 7.500 euro Opgelet: als aanvrager wordt ook voor scenariosteun vanaf nu enkel de producent aanvaard. Deze moet voldoende ervaring kunnen aantonen. Wat dit concreet betekent, is te lezen bij de steunmaatregelen. VAF/Mediafonds: bij webseries wordt verplichte co-financiering door een andere partner verruimd Webseries worden vooral door jongere makers gecreëerd en geven mogelijkheden tot het verkennen van nieuwe exploitatievormen. Door de verplichte coproductie met Vlaamse omroeporganisaties te verruimen naar andere mediaspelers, verbreden we het speelveld. We voorzien vanaf nu dat, als er geen Vlaamse omroeporganisatie is betrokken, een andere mediaspeler als investeerder moet betrokken zijn. Hiermee bedoelen we: een andere lineaire tv- of radio-omroeporganisatie, een dienstenverdeler, een niet-lineaire omroeporganisatie of een uitgever. Ook de verplichting tot beschikbaarheid van de ondersteunde webserie op het eigen platform van een Vlaamse omroeporganisatie vervalt daarmee. Wel moet de webserie niet-betalend online te zien zijn in Vlaanderen. VAF/Filmfonds: invoering van drie categorieën voor majoritair Vlaamse lange en middellange fictiefilm Met de invoering van drie onderscheiden standaardbedragen voor productiepremies lange fictie wil het VAF/Filmfonds vanaf 2021 inspelen op een aantal signalen uit de sector. De productiesteun die het VAF/Filmfonds verleent aan majoritair Vlaamse fictiefilms ligt al jaren vast op 550.000 of 650.000 euro, afhankelijk van het voortraject van de regisseur. Een lager bedrag aanvragen kon, zonder dat er een specifiek beleid rond werd gevoerd. De signalen uit de sector zijn even uiteenlopend als legitiem. Zo is er de roep van jonge en eigenzinnige makers om meer kansen te krijgen om met beperkte middelen films te maken. Daarnaast tonen alle vergelijkingen aan dat het dringend tijd is om als fonds een doorsnee Vlaamse speelfilm beter te ondersteunen. Met deze input en inzichten ging het VAF de voorbije maanden aan de slag om binnen de bestaande financiële enveloppe een fijnmaziger systeem uit te werken. Daarbij wordt uitgegaan van drie soorten premies, die elk hun finaliteit en spelregels hebben. De drie premies zijn 250.000, 650.000 en 1.000.000 euro, telkens met reeds verleende scenario- en/of ontwikkelingssteun inbegrepen. Aan ieder bedrag zijn voorwaarden verbonden. Meer info over de drie soorten productiepremies voor majoritair Vlaamse lange en middellange fictie is op onze website te vinden. Opgelet: productie-aanvragen voor 1.000.000 euro verwachten we in principe enkel op de eerste deadline (januari 2021), productie-aanvragen voor 250.000 euro kunnen enkel ingediend worden op de tweede deadline (juni 2021), 'gewone' productie-aanvragen voor 650.000 euro kunnen ingediend worden op de drie deadlines (januari, juni en september). Scenario- en ontwikkelingssteun kunnen op deze drie deadlines aangevraagd worden (voor de projecten voor 250.000 euro enkel scenariosteun). Een overzicht van deadlines voor 2021 vind je op de website. VAF/Filmfonds: pitchcomités documentaire en fictie Vergeet niet dat sinds kort ook voor documentaire eerst moet gepitcht worden alvorens je een majoritair Vlaams documentaireproject (voor het eerst) kan indienen. Bij fictie wordt de verplichting om te pitchen uitgebreid naar middellange films, nu ook telefilms werden opgenomen in het systeem van de drie verschillende fictiepremies. Op onze website kan je terecht voor meer info over het pitchcomité voor fictie en documentaire (op de tab 'Pitchcomité'). Meer info Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze projectbeheerders voor steun aan creatie.