Ga verder naar de inhoud

Belangrijke wijzigingen voor steunaanvragen bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds

19 september 2018
In de komende maanden veranderen er een aantal spelregels voor indieners van aanvragen bij het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste veranderingen.
Algemeen Nieuwe reglementen De reglementen van het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds zijn gebruiksvriendelijker gemaakt. Per fonds zijn er nu Algemene Voorwaarden die voor alles gelden, naast een Deelreglement per Domein (Talentontwikkeling, Creatie, Promotie en Publiekswerking). Alle reglementen samen vind je op de pagina Reglementen op onze website. De belangrijkste wijzigingen zijn in het geel aangeduid. Via de inhoudstafel kan je in ieder Deelreglement snel naar informatie zoeken. Afschaffing papieren aanvraag Vanaf 2019 worden alle papieren aanvraagexemplaren afgeschaft. De aanvragen lopen vanaf dan enkel nog via het digitaal portaal MyVAF. Vanaf dan is het voor geen enkele aanvraag nodig om nog een gedrukt exemplaar in te dienen. Overstap naar digitale handtekeningen Met de volledige digitalisering van de aanvragen wordt ook de overstap naar digitale handtekeningen gemaakt. Zowel de aanvraag als de overeenkomst tussen VAF en aanvrager worden door beide partijen digitaal ondertekend. Afschaffing papieren correspondentie De beslissingen en commissieverslagen worden vanaf januari 2019 enkel nog digitaal bekendgemaakt. Afschaffing overeenkomsten voor eenvoudige aanvragen Voor eenvoudige aanvragen zoals beurzen, promotiesteun, enz. wordt de formule van te ondertekenen overeenkomsten tussen aanvrager en VAF afgeschaft. Er wordt overgestapt naar een meer eenvoudige formule waarbij de aanvrager zich akkoord verklaart met de voorwaarden. Domein Talentontwikkeling Afstemming activiteiten Talentontwikkeling met Mediarte In het kader van de afspraken met Mediarte wordt het doelpubliek voor beurzen van het VAF duidelijker afgebakend: geen technische profielen, geen corporate profielen. Verder wordt een bestaande regel geëxpliciteerd: personeel van de omroepen kan geen beurzen aanvragen. Hun werkgever moet zelf instaan voor opleidingen. Voor meer informatie, zie deelreglementen Talentontwikkeling VAF/Filmfonds en Talentontwikkeling VAF/Mediafonds. Domein Creatie Herziening steunintensiteit VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds Bij het toekennen van steun aan creatie is het VAF door Europese regelgeving verplicht om na te gaan of een bepaald percentage staatssteun niet wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld: overheidssteun uit de verschillende landen en regio’s, meestal via fondsen maar ook door fiscale incentives. Al deze steun wordt opgeteld om de steunintensiteit aan staatssteun ten opzichte van de totale financiering te berekenen. Voor de nieuwe percentages voor het VAF/Filmfonds (max. 90%), zie het deelreglement VAF/Filmfonds Creatie. Voor de nieuwe percentages voor het VAF/Mediafonds (max. 80%), zie het deelreglement VAF/Mediafonds Creatie. Afschaffing extra-herindiening bij aanvragen creatiesteun Om de dossierlast te verlagen en aanvragers sneller uitsluitsel te kunnen geven, wordt bij aanvragen van creatiesteun vanaf 1 januari 2019 het systeem afgeschaft waarbij een beoordelingscommissie na twee opeenvolgende afwijzingen kan stemmen voor een kans op herindiening. Voor meer details en uitzonderingen, zie de deelreglementen VAF/Filmfonds Creatie en VAF/Mediafonds Creatie. Wijziging keyfuncties bij aanvragen creatiesteun In het verleden kon vanaf het stadium van ontwikkelingssteun opnieuw voor steun aan creatie worden ingediend na definitieve afwijzing, indien één van volgende keyfuncties in een project wijzigde: scenarist, regisseur of producent, en bij VAF/Mediafonds: de omroep. We beperken deze nieuwe indieningskans vanaf nu tot één kans. Voor meer informatie, zie de deelreglementen VAF/Filmfonds Creatie en VAF/Mediafonds Creatie. Bepalen van het statuut 'majoritair Vlaams' bij steunaanvragen creatie We voegen vanaf nu het auteurschap van de IP toe als criterium om te stellen dat de inhoud van een project 'Vlaams' is. Dit is vooral belangrijk voor animatieprojecten, die inhoudelijk een minder uitgesproken link hebben met onze gemeenschap, cultuur, achtergrond, enz. dan het geval is bij fictie- of documentaireprojecten. Voor meer informatie, zie de deelreglementen VAF/Filmfonds Creatie en VAF/Mediafonds Creatie. Vervolgreeksen bij het VAF/Mediafonds Het steunen van vervolgreeksen past in de logica dat een verhoging van het volume een reeks aantrekkelijker maakt voor internationale verkoop. Er is echter een drempel, met als doel de indiening van vervolgreeksen in balans te houden met nieuwe initiatieven voor reeksen. De drempel ligt bij het bewezen internationaal succes van de eerste reeks en het bewezen internationaal potentieel van de tweede reeks en beperkt zich tot een tweede seizoen. Een nieuwe nuance hierop wordt dat deze drempel niet geldt voor reeksen die uit afgeronde singles (aparte films) bestaan. Door de aard van deze reeksen - er is geen uitgesproken rode draad - hangt de kans op buitenlandse verkoop minder rechtstreeks samen met het voordeel van volume van ‘hetzelfde’. Voor meer informatie, zie het deelreglement VAF/Mediafonds Creatie. Hearings voor de grotere aanvragen Zowel bij het VAF/Filmfonds als het VAF/Mediafonds worden de aanvragers uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie. Dit is het geval voor aanvragen van creatiesteun vanaf 200.000 EUR (vorige steun inbegrepen; enkel voor majoritair Vlaamse projecten). Voor single documentaires geldt dit vanaf 160.000 EUR. Voor alle andere aanvragen blijft het rapporteursysteem van kracht. Aanvragers worden voor deze hearing uitgenodigd door de projectbeheerder van het VAF. Scenariosteun voor documentaires De vaste premie voor single documentaires (lange formaten, vanaf 70 minuten) wordt vanaf de eerstkomende deadline opgetrokken naar 12.500 EUR. Het maximumbedrag voor middellange documentaires (26-69 minuten) blijft 7500 EUR. Impulspremie op recoupment bij VAF/Filmfonds Vanaf nu kan deze premie enkel worden ingezet op projecten waarvoor reeds selectieve steun van het VAF/Filmfonds werd verleend. Voor meer informatie, zie het deelreglement VAF/Filmfonds Creatie. Spelregels voor de controles van afrekeningen Later dit jaar komt er een handleiding waarin de spelregels voor controles door het VAF met het oog op de eindafrekening worden geëxpliciteerd. Ook de toelichtingen met betrekking tot budget en financieringsplan worden geactualiseerd. In deze context wordt ook gesleuteld aan de percentages voor overheads en producers fees. Deze regels zullen ingaan voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2019. Meer nieuws hierover volgt later. Domein Promotie Hervorming promotie- en distributiesteun VAF/Filmfonds Promotie- en distributiesteun waren bij het VAF/Filmfonds toe aan een grondige hervorming: enerzijds om de steunmaatregelen te stroomlijnen en doeltreffender te maken, anderzijds om de aanvragen te vereenvoudigen. Belangrijk is dat de verkregen steun volledig ingezet moet worden bij te dragen aan de zichtbaarheid van de film en het daaraan verbonden talent. Tenzij anders aangegeven, geldt hier steeds het principe van de cofinanciering. Promotiesteun en tussenkomst reiskosten worden onder de noemer Internationale Promotiesteun samengebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vier topfestivals, de door het VAF als prioritair beschouwde festivals en alle andere festivals. Ook voor bepaalde filmprijzen kan promotiesteun worden aangevraagd. En voor het eerst wordt een klein budget voorzien voor eenmalige filmprogramma's zoals retrospectieves of thematische focusprogramma's met een aanzienlijke Vlaamse inbreng. Bij Internationale Distributiesteun wordt per film een maximumbedrag ingevoerd. De Vlaamse hoofdproducent en sales agent beslissen samen of zij dit bedrag inzetten ter ondersteuning van de distributie van de film in een grote markt of dat het verdeeld wordt over meerdere kleinere territoria. Voor kinderfilms (zowel live-action als animatie) kan de steun ook worden gebruikt voor nasynchronisatie in een taal, zolang deze niet behoort tot een van de officiële talen in de coproducerende landen. Voor meer informatie, zie het deelreglement VAF/Filmfonds Promotie. Meer info Algemeen en Creatie: Karla Puttemans (kputtemans@vaf.be) Talentontwikkeling: Siebe Dumon (sdumon@vaf.be) en An Feyfer (afeyfer@vaf.be) Promotie: An Ratinckx (aratinckx@vaf.be)