Ga verder naar de inhoud

Open oproep experimentele mediakunst

14 maart 2007
CALL FOR IDEAS - Deadline kandidaturen: maandag 23 april 2007 Het Vlaams Audiovisueel Fonds roept kandidaten op om workshops en/of masterclasses te organiseren binnen het kader van het atelier experimentele mediakunst. Per goedgekeurd initiatief is in principe een budget van € 50.000 voorzien.
Doelstelling• De kandidaat-organisatie stelt een project voor rond een bepaalde praktijk en/of techniek binnen de experimentele mediakunst. Onder experimentele mediakunst verstaat het VAF een audiovisuele kunstuiting die naar vorm, inhoud en/of productiewijze vernieuwend is, gaande van experimentele film en video, video-installaties tot interactieve creaties, zonder dat deze opsomming limitatief is.• De kandidaat-organisatie voorziet een of meerdere workshop(s) en/of masterclasses met interne of externe deskundigen uit binnen- of buitenland, stelt ruimtes en faciliteiten ter beschikking, begeleidt de realisatie van de werkstukken, verzorgt de communicatie met het VAF en is verantwoordelijk voor een correct, controleerbaar budgettair beheer.• De workshop(s) en/of masterclasses staan open voor minimum tien deelnemers.• De kandidaat-organisatie zal een publiek toonmoment voorzien dat in coherentie is met het project. Welke projecten komen in aanmerking voor steun?• De workshops zullen ontontgonnen terreinen in de experimentele mediakunst aftasten of nieuwe ontwikkelingen introduceren.• De ideale workshop sluit aan bij de dagelijkse praktijk van de participerende kunstenaars.• Binnen het atelier worden de deelnemers begeleid bij het realiseren van een creatie.• Praxis staat voorop. Er wordt aandacht besteed aan zowel het theoretische als het praktische aspect van de opleiding.• Niet de afgewerkte creatie, maar het creatieproces en de bijhorende reflectie staan centraal. De kennis, ervaring en inzichten die de deelnemende kunstenaars verwerven tijdens de workshops, zijn de belangrijkste output.• De aanvrager zal een publiek toonmoment voorzien dat in coherentie is met het project. Dit toonmoment kan opgevat worden als een dissimination of results, waarbij een breder forum gegeven wordt aan de kennis, ervaring en inzichten die de deelnemende kunstenaars verwierven tijdens de workshops. Wie kan zich kandidaat stellen?• Elke bestaande organisatie, vereniging, productie-eenheid of samenwerkingsmodule kan zich kandidaat stellen, op voorwaarde dat:o de organisatie gevestigd is in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;o zij het Nederlands als voertaal hanteert;• Samenwerking tussen verschillende (inter)nationale organisaties of verenigingen strekt tot aanbeveling, maar is geen voorwaarde;• Organisaties die steun genieten binnen het Kunstendecreet kunnen een project indienen op voorwaarde dat werking en budget transparant zijn voor de verschillende subsidiërende overheden. Deze aanvragers geven daarom duidelijk aan dat de ateliers een aanvullende activiteit vormen op de reeds gesubsidieerde activiteiten. Ook instanties die niet betoelaagd worden via het Kunstendecreet komen in aanmerking voor steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Hoe stel je je kandidaat? – Hoe verloopt de selectieprocedure? a) call for ideas Kandidaat-organisaties maken een minidossier op waarbij onderstaande elementen kort toegelicht worden: (Per vraag (1-6): antwoord max 1.500 lettertekens (incl. spaties); aub geen bijlagen / documentatie toevoegen). 1) Korte toelichting aanvrager (incl. contactgegevens (naam, adres, telefoon, mail);2) korte beschrijving van de workshop(s) / masterclass(es);3) doelgroep (profiel deelnemers)4) relevantie ten opzichte van de huidige artistieke praktijk;5) relevantie ten opzichte van bestaande initiatieven;6) binnen welk kader worden deze workshops / masterclasses opgezet?a. Project waaraan het gekoppeld wordtb. Locatiec. Timingd. Eventuele partnerse. … De minidossiers worden in acht exemplaren opgestuurd naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, Handelskaai 18 te 1000 Brussel, t.a.v. Siebe Dumon. Een digitale versie wordt gemaild naar sdumon@vaf.be. Deadline voor indiening is maandag 23 april 2007. b) jury Een jury van deskundigen bespreekt de ingediende kandidaturen en formuleert een advies (positief of negatief met, ingeval van positief advies, beperkte feedback). De jury komt samen op maandag 7 mei 2007. Kandidaat-organisatoren worden ten laatste op woensdag 16 mei 2007 op de hoogte gebracht van de beslissing. c) dossier Bij positief advies ontwikkelen de kandidaten een uitgebreider dossier. Het dossier omvat: - een voorblad met de titel van de workshop(s) en de contactgegevens van de indiener(s) (naam, adres, telefoon, mail);- algemeen opzet van de workshop(s), waarbij volgende vragen beantwoord worden: *doel, inhoud en effect van de workshop(s) (welke zaken worden behandeld / aangeleerd; wat is het langetermijneffect? …) *Aanvrager / organiserende instelling: + Functie + Verhouding tov de deelnemers + CV *verhouding van de aanvrager / organiserende instelling tov het veld *In geval de aanvrager structurele steun geniet via het Kunstendecreet: + Verhouding van de workshop(s) tov de opdracht die verwezenlijkt wordt binnen het kunstendecreet; + Budgettaire implicaties; * Methodologie * Begeleiders / docenten: + Functie + Verhouding tov de deelnemers + CV * deelnemers + profiel en voorkennis deelnemers + onderlinge verhoudingen van de deelnemers + recrutering (hoe? Waar? Door wie? …) + aantal deelnemers * toonmoment: + opzet + motivering + timing- planning- budget (incl. btw) De dossiers worden in acht exemplaren opgestuurd worden naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, Handelskaai 18 te 1000 Brussel, t.a.v. Siebe Dumon. Een digitale versie wordt gemaild naar sdumon@vaf.be. Deadline voor indiening is maandag 18 juni 2007. d) jury De jury zal de projecten onderzoeken en de kandidaten interviewen. Bij de beoordeling van de dossiers houdt de jury onder meer rekening met concept, methodiek, profiel en rekrutering deelnemers, budget en valorisatie. De jury zal de projecten onderzoeken en de kandidaten interviewen op maandag 2 juli 2007. De weerhouden projecten krijgen in principe een budget van €50.000 toegewezen voor de organisatie van de ateliers/workshops en de realisatie van het toonmoment. e) Raad van Bestuur De Raad van Bestuur formuleert een definitieve beslissing op donderdag 5 juli 2007. U wordt binnen de twee weken op de hoogte gebracht van de genomen beslissing. Aangezien de open oproep de logica van een wedstrijd volgt, zijn de beslissingen definitief, is er geen beroep mogelijk en wordt er niet over gecorrespondeerd. Deadlines (overzicht) Maandag 23 april 2007: indieningsdeadline call for ideas !Maandag 7 mei 2007: jury call for ideasMaandag 18 juni 2007: indieningsdeadline dossiers !Maandag 2 juli 2007: jury dossiers en interview kandidaat-organisatorenDonderdag 5 juli 2007: definitieve beslissing door Raad van Bestuur Het atelier vindt plaats binnen het jaar na beslissing door de Raad van Bestuur. Nog vragen? Neem contact op met Siebe Dumon, Hoofd Vorming en Onderzoek, tel. 02 226 06 47, mail sdumon@vaf.be