Ga verder naar de inhoud

Overleg met de sector

Het VAF is voortdurend in overleg met de professionele audiovisuele en gamesector in Vlaanderen, via informele contacten met professionelen en ad hoc vergaderingen met beroepsorganisaties. Daarnaast organiseert het VAF meermaals per jaar ook structurele overlegmomenten.

Dit sectoroverleg vervangt de vroegere overlegcomités.

Globaal sectoroverleg VAF/Filmfonds & VAF/Mediafonds

Gezien de snelle evoluties en grote uitdagingen binnen de sector is het belangrijk om in te zetten op een meer structureel en permanent overlegplatform. Daarom vindt het sectoroverleg sinds 2022 met een regelmaat van één keer per kwartaal plaats. In dit overlegcomité zetelen afgevaardigden van het VAF en personen uit de Vlaamse audiovisuele sector die werden aangeduid door hun beroepsorganisatie, achterban of omroep. De focus ligt op vertegenwoordigers van de creatiesector en van de filmorganisaties. Bij uitbreiding kunnen ook andere beroepscategorieën uitgenodigd worden voor bepaalde agendapunten.

Op deze bijeenkomsten bespreken we thema's die betrekking hebben op de werking van het VAF en op de bredere Vlaamse audiovisuele sector. Alle leden kunnen agendapunten aanbrengen.

Vanuit het sectoroverleg kunnen ad hoc werkgroepen opgericht worden rond specifieke topics.

Algemeen sectoroverleg VAF/Gamefonds

De lokale gamesector is in volle expansie. Het is voor het VAF/Gamefonds van het allergrootste belang om structureel een vinger aan de pols te houden van de meest recente evoluties, zodat het zijn koers optimaal kan afstemmen op het ondersteunen van dit groeiend ecosysteem. In de praktijk vertaalt zich dit naar een zesmaandelijks overleg met sleutelspelers binnen de gamesector. In dit overlegcomité zetelen naast afgevaardigden van het VAF ook vertegenwoordigers van de sectorverenigingen van Vlaamse en Brusselse gamestudio’s en incubatoren/acceleratoren.

Op deze bijeenkomsten bespreken we thema's die betrekking hebben op de werking van het VAF en op de bredere Vlaamse gamesector. Alle leden kunnen agendapunten aanbrengen. Op het einde van elk overleg streven we naar een eenduidige besluitvorming, waar de gehele sector zich achter kan scharen.

Ad hoc overlegmomenten

Daarnaast voorziet het VAF afzonderlijke ad hoc overlegmomenten met de beroepsverenigingen die een rechtstreeks verband hebben met de werking en structureel door het VAF worden ondersteund: de scenaristen (Scenaristengilde), de regisseurs (Unie van Regisseurs), de producenten (Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten), de filmorganisaties (oKo) en de gamestudio's (FLEGA). Waar nodig maken we immers tijd voor meer thematisch gerichte vergaderingen over onderwerpen die slechts een deel van de sector aanbelangen. Het gaat dan om specifieke genre- of beroepsgerelateerde topics.