Ga verder naar de inhoud

Europese organisaties

Het VAF is lid van een aantal Europese overkoepelende organisaties voor de audiovisuele sector, zoals European Film Agency Directors Association (EFAD), European Film Promotion (EFP) / European Film Academy (EFA), CineRegio en Green Screen.

European Film Agency Directors Association (EFAD)

EFAD (European Film Agency Directors Association) is de spreekbuis van de nationale Europese filmagentschappen en verenigt de nationale film- en audiovisuele agentschappen van die Europese lidstaten. Het betreft de landen van de Europese Unie, en verder ook IJsland, Noorwegen, de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De 37 EFAD-leden zijn regerings- of daarmee geassocieerde overheidsinstanties die belast
zijn met de nationale financiering van de audiovisuele sector en die verantwoordelijk zijn voor adviesverlening over of regulering van alle aspecten van het audiovisuele beleid. In totaal financieren de EFAD-leden en hun regeringen elk jaar ongeveer drie miljard euro via subsidies en belastingverlichtingen om de creatie, productie, promotie, distributie en vertoning van Europese audiovisuele en cinematografische werken aan te moedigen.

Europese filmagentschappen promoten de Europese film in verschillende formaten en op diverse platformen. Hun missie is lokale culturen en taalgemeenschappen kansen te bieden zichzelf op alle mogelijke schermen weerspiegeld te zien en ervoor te zorgen dat krachtige, expressieve films de culturele dialoog en het welzijn van het Europese publiek bevorderen. EFAD-leden promoten filmeducatie en het vertellen van verhalen ter ondersteuning van de vrijheid van meningsuiting en filmcultuur. Zo zorgen ze ervoor dat filmproductie, filmerfgoed en film als kunst toegankelijk en relevant zijn voor velen, niet slechts voor the happy few.

Na jarenlang te hebben gefunctioneerd als informeel netwerk voor samenwerking, coördinatie en uitwisseling van ideeën over kwesties van gemeenschappelijk belang met betrekking tot het Europese audiovisuele beleid, werd EFAD op 9 december 2014 een internationale vzw, de Association of the European Film Agency Directors (aisbl), gevestigd in Brussel. Het netwerk stelt alles in het werk om de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve filmcreatie in Europa te vrijwaren. EFAD richt zich als gesprekspartner voornamelijk tot de internationale instellingen zoals de Europese Unie, de Raad van Europa en de Unesco.

EFAD lanceerde in 2020 een nieuwe duurzaamheidswerkgroep, waarvan het VAF het voorzitterschap op zich heeft genomen. Het doel van deze werkgroep is kennisdeling en verankering van die kennis op EU-niveau. Sinds 2020 heeft EFAD vijf werkgroepen met als focus:

 • Cinema in het digitale tijdperk
 • Filmeducatie
 • EU-beleid en strategie
 • Gender & inclusie
 • Duurzaamheid

EFAD houdt elk jaar drie à vier plenaire bijeenkomsten alsook een belangrijk aantal (online) vergaderingen van ad hoc samengestelde werkgroepen en denktanks. Details over de activiteiten van de werkgroepen, de denktanks en de plenaire bijeenkomsten en de daarbij horende persberichten, papers en officiële EFAD-standpunten zijn te vinden op de EFAD-website.

European Film Promotion (EFP) / European Film Academy (EFA)

Via Flanders Image is het VAF lid van European Film Promotion (EFP), de koepel van 38 promotieagentschappen uit 37 landen. EFP voert gezamenlijke acties op belangrijke filmfestivals en -beurzen, met name buiten Europa, ter promotie van de diversiteit en de geest van de Europese film en het daaraan verbonden Europese talent. Future Frames , Producers OnThe Move en Shooting Stars zijn enkele van de meest gekende EFP- initiatieven. Daarnaast organiseert het ook regelmatig Zoomsessies voor leden rond bepaalde thema’s.

Het netwerk krijgt financiële steun van Creative Europe - MEDIA van de Europese Unie en door de organisaties die er lid van zijn. Het fonds is verder ook ’patron’ van de Europese filmprijzen die de European Film Academy (EFA) jaarlijks organiseert en uitreikt.

CineRegio

Het VAF is sinds 2008 lid van CineRegio, een Europees netwerk met 53 regionale filmfondsen uit 12 EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en het VK. Midtnorsk Filmsenter (NO), Film Stockholm (SE), Viken Filmsenter (NO) vervoegden het netwerk als nieuwe leden in 2023. Het economisch fonds Screen Flanders zetelt ook in het bestuur van de organisatie sinds mei 2021.

De leden bieden een groot aanbod aan steunmaatregelen en diensten, met als doel de regionale filmcultuur en de filmindustrie te ondersteunen en de sociale cohesie te bevorderen. Cine Regio staat voor kennisdeling en samenwerking tussen regionale filmfondsen en vertegenwoordigt en verdedigt de regionale audiovisuele belangen in Europa, onder andere naar de Europese Commissie en andere instellingen toe die een rol spelen in het bepalen van reglementen en voorwaarden die de werking van de regionale filmfondsen beïnvloeden.

Binnen het netwerk zijn een aantal werkgroepen actief, die zich toespitsen op specifieke werkdomeinen waaronder duurzaamheid (GREEN Regio), gender, diversiteit & inclusie, animatie (ANIMA Regio), documentaire (DOCU Regio) en kwalitatieve Europese kindercontent (KIDSregio). Centraal binnen deze werkgroepen staat kennisdeling en het uitwerken van strategische acties.

Green Screen

Het VAF deelt zijn kennis op het vlak van duurzaam filmen en groene strategieën met de zeven projectpartners van het Europese Interreg project Green Screen en hun lokale stakeholders. Onze werking inspireert andere filmfondsen, duurzaamheidexperts en filmprofessionals over heel Europa.

De projectpartners van Green Screen zijn, naast het VAF:

 • Film London (VK) – Lead Partner
 • Bucharest Ilfov Regional Development Agency (Roemenië)
 • Municipality of Ystad (Zweden)
 • Municipal Company of Initiatives of Málaga en Promálaga (Spanje)
 • Paris Region Entreprises (Frankrijk)
 • Rzeszow Regional Development Agency (Polen)
 • Slovak Audiovisual Fund / Slovak Film Commission (Slovakije)