Ga verder naar de inhoud

Toekomstplannen rond inclusie

Het VAF wil meer inclusie binnen de Vlaamse audiovisuele en gamesector stimuleren. Hiervoor hebben we al bepaalde acties ondernomen, maar dit is nog niet voldoende. We engageren ons in de toekomst met onderstaande plannen.

Onze plannen zijn gebaseerd op drie pijlers, die je hieronder in detail kunt vinden.

 • A. Data, kennis, onderzoek en evoluties
 • B. Belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen
 • C. Inclusie binnen de eigen werking

A. Data, kennis, onderzoek en evoluties (monitoring en vindbaarheid)

Cijfers, data, onderzoek en kennis van de evoluties die ze aantonen, zijn van doorslaggevend belang om te bepalen welke (positieve) acties we uitrollen om inclusie te stimuleren en te weten waar de noden of uitdagingen het grootst zijn.

Gezien het VAF momenteel enkel beschikt over betrouwbare data gerelateerd aan gender (zie verder), zullen een aantal van onderstaande maatregelen in een eerste fase focussen op het verlagen van barrières voor vrouwelijke professionals in de sector. Uit studies en gesprekken met vrouwelijke - al dan niet debuterende - professionals blijkt namelijk dat zij barrières ondervinden en/of zichzelf opleggen om hun carrière binnen de audiovisuele en gamesector uit te bouwen.

Volgens gecumuleerde data (periode 2022-2022) vertegenwoordigen vrouwelijke makers gemiddeld slechts 33-34% binnen de aanvragers creatiesteun. Dit terwijl de audiovisuele opleidingen momenteel evenveel vrouwelijke als mannelijke afgestudeerden afleveren. Onze data geven daarnaast aan dat de discrepantie zich voordoet in de instroom van de aanvragen en niet in het selectieproces. Bij gamemakers daarentegen start het onevenwicht al op de schoolbanken.

Vanaf 2022 werkt het VAF aan onderstaande acties

 • De interne dataverzameling over de genderverdeling bij aanvragen en goedkeuringen wordt op een coherente en betrouwbare manier voortgezet om de evolutie te monitoren.
 • Daarnaast bekijken we intern hoe we met onze bestaande middelen voldoende relevante data kunnen verzamelen met betrekking tot bepaalde andere ondervertegenwoordigde groepen in de creatiesector. Op basis van een betere gegevensverzameling kunnen we dan bepalen welke concrete maatregelen relevant zijn, een verschil kunnen maken en voor wie.
 • We bekijken een mogelijke kennisdeling met Mediarte m.b.t. hun nulmeting.
 • De data die we verzamelen zullen we op geanonimiseerde wijze ontsluiten via het kenniscentrum en de VAF-website. Extern onderzoek wordt eveneens gevoed met die feitelijke informatie.

Vanaf 2023 volgen ook deze acties:

 • We starten een onderzoeksopdracht op (of besteden dit uit in samenwerking met een universiteit) naar de gatekeepers van creatie of aanbod bij producenten, programmatoren, distributeurs, aankoopverantwoordelijken en commissioning editors bij omroepen.
 • Concrete vindbaarheid van personen met diverse profielen kan voor de sector een uitdaging zijn. Naar analogie met buitenlandse voorbeelden onderzoeken we of en hoe een database kan ontwikkeld worden waar AV-professionals op vrijwillige basis hun profiel en belangstelling bekend maken. We kijken in eerste instantie naar een eventuele samenwerking met Mediarte om dit mogelijk te maken.

B. Belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen

We kiezen voor een beleid van belonen, sensibiliseren en het wegnemen van barrières, eerder dan het invoeren van harde quota om bepaalde doelstellingen te realiseren.

Vanaf 2022 werkt het VAF aan onderstaande acties:

 • Het VAF is medeoprichter en deelnemer aan het New Dawn transnationaal fonds dat steun verleent aan gemiddeld vijf fictie- en documentaire producties per jaar, die nadrukkelijk inzetten op inclusie.
 • We lanceerden samen met VRT, DPG Media en SBS oproepen rond de creatie van mini-fictieseries. De inclusieve benadering vormt bij de selectie van projecten een belangrijk beoordelingscriterium.
 • Binnen de atelierwerking van talentontwikkeling (Film-, Media-, en Gamefonds) voorzien we een inclusietraject. De aanvragers moeten in eerste instantie een inclusieaanpak toevoegen aan hun dossier, wat wordt meegenomen in de selectie. Bij het Film- en Mediafonds ontvangen de makers van geselecteerde projecten persoonlijke begeleiding door experten tijdens de uitvoering van hun inclusieaanpak. Het Gamefonds werkt hiervoor met (internationale) partners of consultants.
 • We sensibiliseren vertoners, festivals en filmwijze organisaties om actiever in te zetten op diversiteit in aanbod, publiek en interne werking. Zo komen tijdens de informatie- en netwerkmomenten voor vertoners (Vertonerssessies) en via de verschillende werkgroepen (Duurzaamheid, Filmwijsheid, Filmorganisaties, Culturele Vertoners) thema’s aan bod die inspiratie bieden, good practices aantonen en expertise delen. Bovendien wordt in de Springplankpremie een aanbod naar nieuwe doelgroepen aangemoedigd, met het oog op publieksverbreding.
 • In het kader van communicatie spelen rolmodellen een belangrijke rol om nieuw talent enthousiast te maken voor een carrière in de audiovisuele en gamesector. Zij moeten zich kunnen herkennen in de sector waar ze terecht komen. In samenwerking met Mediarte werken we een campagne uit.

Vanaf 2023 volgen ook deze acties:

 • Het VAF voert binnen het Film- en Mediafonds een impulspremie voor gender in. Deze premie is een soort bonussysteem waarmee we producenten aanmoedigen om met vrouwelijke makers en cast & crew te werken. Het hoofddoel is om een impuls te geven op het niveau van de instroom van aanvragen, waar er momenteel een duidelijke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke makers is (gebaseerd op de objectieve beschikbare data). Meer informatie over dit nieuwe mechanisme volgt in het najaar van 2022.
  Afhankelijk van hoger vermeld onderzoek naar uitgebreidere data, bekijken we in een volgende fase de mogelijkheid om de impulspremie uit te breiden naar andere ondervertegenwoordigde groepen.
 • We willen vrouwen in de sector helpen om barrières weg te nemen door een empowerment programma uit te werken waarbij versterking, groei en vooruitgang de belangrijkste doelstellingen zijn. Het programma zal bestaan uit een aantal modules rond relevante thema’s zoals inclusief & verbindend leiderschap, ondernemerschap, communicatiestijl en -skills, inclusief werken en netwerkverbreding.

C. Inclusie binnen de eigen werking

Wie inclusie op verschillende niveaus binnen de audiovisuele en gamesector wil bewerkstelligen, zal binnen de eigen werking ook een voorbeeldfunctie moeten uitoefenen. Daarom nemen we ook de interne werking van het VAF onder de loep.

We voeren een diversiteitsscan uit binnen het VAF waarbij we het personeelsbeleid en de communicatie zullen doorlichten. We laten ons daarbij adviseren door externe expertise. We kijken ook verder dan het interne team. Zo voorzien we bijvoorbeeld ook unconscious bias training voor de commissieleden. Dit is een workshop om inzicht te krijgen in hoe onbewuste vooroordelen werken en hoe je dat bij jezelf kan opmerken.

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen

Actieplan inclusie

Bekijk het actieplan rond inclusie.

Meer lezen

Wat doet het VAF nu?

Concrete acties rond inclusie.

Meer lezen